fordires logo

                                                                 logos top

 

postgrau direcció centres educatius

 ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE Direcció

Inscripció a les videoconferències informatives. 26 i 28 maig; 15 juny, 1 i 6 d’octubre 2022
 

 

Acompanyament personalitzat en l’elaboració del Projecte de Direcció i preparació de la presentació davant la Comissió de Selecció, el Claustre i el Consell Escolar.

1.- Destinataris

Docents interessats a presentar candidatura a la direcció d’un centre educatiu el juny de 2023

14.1. Requisits. Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix el capítol 4 del 155/2010 en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria,

23.2 El claustre i el consell escolar del centre educatiu han de conèixer les candidatures presentades al concurs de mèrits de selecció del director o directora del centre, i els seus projectes de direcció.

Directors/es amb nomenament extraordinari a juny de 2022 que han de presentar PdD a la fi del primer trimestre de 2023

“19.3. La persona designada amb caràcter extraordinari per exercir la direcció d'un centre o la designada per a un centre de nova creació sense procés de selecció, abans d'acabar el primer trimestre del curs escolar ha de presentar un projecte de direcció per al període al qual s'estén el seu nomenament (Decret 155/2010).”

20.3 La persona designada per exercir la direcció d’un centre nou ha de presentar, abans de l’acabament del primer trimestre del curs escolar, un projecte de direcció per al període a què s’estén el seu nomenament. (Decret 155/2010).”

2.- Durada

8 mesos. D’octubre de 2022 a maig de 2023

Possible adequació del calendari en funció de la data de presentació del Projecte de Direcció

3.- Objectius

  • Conèixer el procés d’accés a la direcció d’un centre educatiu tot considerant el paper que hi té el Projecte de Direcció
  • Conèixer els components que conformen el Projecte de Direcció d’acord amb allò establert al Decret 155/2010
  • Elaborar una diagnosi d’un centre educatiu .......................
  • Formular objectius de millora d’un centre educatiu, a desplegar-los en plans d’acció i a fixar indicador de progrés i d’assoliment.
  • Establir relacions entre l’elaboració del PdD, la construcció de lideratge distribuït i el creixement professional en l’exercici del càrrec.
  • Preparar i simular la presentació del Projecte de Direcció davant la comissió de selecció

4.- Continguts

Mòdul 1: El Projecte de Direcció a Catalunya .......

L’accés a la direcció a la LEC i al Decret 155/2010

Entitat del Projecte de Direcció

Fonaments legals del Projecte de Direcció a Catalunya  

Maneres de concebre el Projecte de Direcció.

Estructura del Projecte de Direcció

Mòdul2: Components del Projecte de Direcció

Introducció

Diagnòstic

Objectius

Desplegament: dels objectius als plans d’acció

Temporalització

Indicadors

Organització del centre

Lideratge

Participació de la comunitat

Retiment de comptes

Mòdul 3.- Elaboració tutoritzada del Projecte de Direcció:

Procés d’elaboració. Actuacions i Fases

Temporalitat

Protagonistes

Aspectes formals

Mòdul 4: Presentació del PdD davant la Comissió de Selecció

Preparació del guio d’exposició

Elaboració de la presentació gràfica.

Gestió del temps

Intervenció davant la Comissió

Avaluació del Projecte de Direcció.

5.- Format

120 h.

Curs teòrico-pràctic en modalitat on line amb sessions grupals síncrones, sessions individuals asíncrones i treball dirigit dels estudiants, amb tutoria individual i grupal a càrrec del formador/a

40 hores distribuïdes en 10 sessions grupals síncrones, en dissabte al matí ( de 9 a 13 h), per videoconferències a través de Meet de 4 h,.  en les quals s’exposaran els fonaments del PdD, se n’analitzaran exemples i es consideraran les bases per a l’elaboració tutoritzada.

10 hores de formació asíncrona (tutorització personalitzada a l’estudiant) a través de la plataforma Meet.

70 hores de treball personal de l’estudiant per a l’elaboració de les diverses parts del Projecte de Direcció, amb feed-back a carrer del formador/a a través de Moodle, correu electrònic i whatsapp. Es tracta de la part essencial del curs atès que l’estudiant va elaborant les diverses parts del PdD amb l’acompanyament del formador/a

6.- Calendari

Sessió 1. Dissabte, 15 d’octubre de 2022

El Projecte de Direcció en el procés d’accés al càrrec

Les motivacions per al càrrec directiu.

Sessió 2. Dissabte 22 d’octubre de 2022.

Entitat i components del Projecte de Direcció

Procés d’elaboració del Projecte de Direcció.

Sessió 3. Dissabte 29 d’octubre de 2022.

Diagnosi actualitzada del centre.

Sessió 4. Dissabte, 12 de novembre de 2022.

Objectius, actuacions i concrecions organitzatives. On line

Sessió 5. Dissabte, 3 de desembre de 2022.  

Indicadors d’avaluació i lideratge distribuït

Sessió 6. Dissabte, 14 de gener de 2023.

Lideratge distribuït

Sessió 7. Dissabte, 11 de febrer de 2023.

Anàlisi i revisió del Projecte de Direcció

Sessió 8. Dissabte, 15 d’abril de 2023

Estructura i organització de la presentació

Exposició i defensa del PdD davant la Comissió i el Consell Escolar

Sessió 9 Dissabte 6 de Maig de 2023

 Simulació de la presentació a la Comissió de Selecció.

Sessió 10. Dissabte 20 de maig de 2023

Accés al càrrec, exercici de la direcció i construcció de lideratge

Idees finals per a futurs directius

7.- Equip de Formadors

Agustí Rubio Bernabeu. Consorci d’Educació de Barcelona. Director d’Institut

Mª Mercè Berengueras Pont. Inspecció d’Educació de Barcelona. Directora d’Escola

Samuel Valls Montagut. Director d’Institut de Formació Professional. Sitges

Josep Bofill Déu. Director d’Escola d’Infantil i Primària. Cassà de la Selva

8.- Preu de la matrícula

Individual: 1 persona que elabora un Projecte de Direcció. 700€

Parella: 2 persones que elaboren un  PdD en equio.  800€

Grupal: 3 persones que elaboren un PdD en equip. 900€

Grupal: 4 persones que elaboren un PdD en equip: 1000€

9.- Inscripció.

De 15 de maig a 30 d’octubre de 2022

10.- Sessions Informatives.

Primera Edició:  26  (18 a 20 h. i 28 (8,30 a 10,30 h.) de maig  2022

Segona Edició:   15 (de 18 a 20 h.) de juny 2022

Tercera Edició:  1 d’octubre (8,30 a 10,30 h.) i 6 d’octubre (de 18 a 20 h) 2022

11.- Més informació.

Informació acadèmica

Sr. Agustí Rubio. Coordinador del curs. coordinaciopdd@gmail.com

Informació administrativa i inscripcions

administracio@fumh.cat

Atenció telefònica:  938605060 i 663754103

Feiners de 9 a 13 h i de 18 a 20 h. (excepte divendres tarda)

Atenció presencial.  Fundació Universitària Martí l’Humà.

C/ Figueral, 59, 08530. La Garriga

 

 

Search