fordires logo

                                                                 logos top

 

postgrau direcció centres educatius

 SAbatines ALTernatives. SALT

 

SALT és una activitat de formació permanent per a la direcció escolar en la qual es considera un tema monogràfic suggerit pels participants d’entre un llistat ofert per ForDires, en un format singular.

La manera com actuen els directius davant els maldecaps que han d’afrontar depèn de la seva comprensió de la situació, tant a nivell de centre (microcontext), com de l’entorn proper (mesocontext), com del conjunt del sistema educatiu (macrocontext).

SALT es proposa contribuir a la comprensió en profunditat de les situacions quotidianes que reclamen la intervenció dels directius per tal que preguin decisions fonamentades i assenyades que orientin la seva actuació.


Conèixer→Comprendre→Decidir→Fer = CRÉIXER

 

 

Search