fordires logo

                                                                 logos top

 

postgrau direcció centres educatius

FORMACIÓ BÀSICA 

 

El progrés d’un centre educatiu és a les mans de les persones que l’integren. Principalment, dels professionals (professorat, directius, PAS...) però, també, de l’alumnat, de les famílies i dels diversos agents socials que exerceixen funcions educatives.

Una comunitat educativa cohesionada i compromesa en un projecte educatiu comú constitueix un element clau de l’èxit escolar. Ara bé, perquè les persones s’impliquin en el bon funcionament d’un centre educatiu cal que coneguin com funciona: a qui model organitzatiu respon, quines són les seves funcions, com s’articula la dinàmica quotidiana, les seves possibilitats i limitacions...

La formació bàsica aporta elements per a la comprensió en profunditat del funcionament dels centres educatius, possibilita l’anàlisi del paper que correspon als diversos protagonistes i, allò més important, afavoreix la reflexió orientada a la millora, tot partint del coneixement i de l’acceptació de les singularitats de cada context.

Es concreta en accions formatives de curta durada (entre 4 i 12 hores), adequades a diversos destinataris: equip directiu, equip de coordinació, equips docents, claustres, AMPAs, famílies, directius d’una zona escolar, equips d’assessorament, equips multiprofessionals, etc..

Les accions formatives solen constar d’una part descriptiva (d’aportació i sistematització de coneixements); una part analítica (d’acceptació i de reflexió crítica sobre la pròpia realitat) i una part propositiva (de generació i anàlisi de propostes de millora).

 

PROCEDIMENT

 • Sol·licitud de Formació
 • Negociació-Concreció
 • Gestió
 • Realització
 • Avaluació
 • Formació a la carta

 

sollicitud

Sol·licitud de Formació

 

El centre educatiu manifesta interés/sol.licita informació

Adreça’t a Fundació Universitària Martí l’Huma. La Garriga
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o bé 938605060

La FUMH recull la demanda i en valora la factibilitat

 

Negociació-Concreció

 

Un membre de ForDires es desplaça al centre per conèixer la institució i contextualitzar la proposta/demanda de formació.

Anàlisi i valoració conjunta de diverses possibilitats i/o alternatives de formació.

Delimitació dels objectius, els continguts, la modalitat, les sessions, els assistents, etc.

negociacio

 

gestio

Gestió

 

Gestió de l’activitat formativa a càrrec de la Fundació Universitària Martí l’Huma.

Gestió administrativa: matriculació, assistència, certificació…
Gestió logística: materials, recursos, lloc de realització…
Gestió temporal: calendaris, horari…
Gestió del personal: assistents, formadors, altres participants
Gestió económica: pressupost

 

Realització

 

Desenvolupament de les sessions formatives d’acord amb el disseny establert

Anàlisi i reflexió sobre el comportament organitzatiu
Establiment de criteris de funcionament organitzacional
Descripció i interpretació de les claus de funcionament del centre
Identificació, reconeixement i acceptació de trets culturals

realitzacio

 

Avaluacio

Avaluació

 

Avaluació sistemática del disseny i el desplegament de l’activitat formativa

Nivell d’assoliment d’objectius previstos
Valoració in situ dels assistents
Valoració demorada mitjançant eines telemàtiques
Informe d’avaluació de l’activitat

 

Formació a la carta

 

ForDires ofereix un catàleg de propostes de formació bàsica que poden adaptar-se a les necessitats i característiques de cada context.

Estem oberts a analitzar i explorar noves possibilitats. fes-nos saber les teves necessitats i suggeriments.

formacio

OFERTA FORMATIVA

 • Projecte Educatiu +

  Elaboració del Projecte Educatiu de Centre. Elements a considerar en la introducció d’un tret o factor distintiu. Paper dels diversos actors en el procés d’elaboració, debat i aprovació. Difusió a la Comunitat Educativa. Desplegament del PEC.

 • Acollida als professionals de nova incorporació +

  Processos de socialització institucional. Procediments, àmbits i espais d’acollida a les persones que s’incorporen a l’organizació. El centre acollidor. Modalitats d’acollida adequades a cada situació. Dimensió tècniCa: protocols d’acollida. Dimensió relacional: comunicació i relacions interpersonals. Dimensió personal: actitud d’acollida.

 • Formació i funcionament de l’Equip Directiu/de Direcció +

  Funcions del director, de l’equip directiu i els coordinadors. Dinàmica de funcionament de l’equip directiu. Presa de decisions i assumpció de responsabilitats.

 • Funcionament institucional +

  Delimitació de funcions i responsabilitats dels diversos protagonistes de l’acció educativa: professorat, equip directiu, director/a, coordinadors, assessors, inspecció, families....) en el bon funcionament del centre educatiu. La dinàmica quotidiana: el dia a dia de l’organització.

 • Lectura i interpretació de normativa +

  La lectura de normativa: una competència professional bàsica dels directius. Desenvolupament d’habilitats de localització, lectura i comprensió de normativa. Hi ha marge per interpretar-la? La normativa, la llei i el sentit de la llei. El/la director/a com a representant de l’Administració en el centre i com a funcionari públic.

 • Coordinació vertical del professorat +

  Funció de les àrees, departaments i seminaris. La programació de l’acció educativa a nivell institucional. Vertebració professional dels docents en l’àrea o el departament. Sentit de les àrees o departaments en models globalitzats. Llibertat de càtedra: concepte, limitacions, úsos i abusos.

 • Atenció a la diversitat i funcionament organitzatiu +

  Atenció a la diversitat i autonomia de centre. Entitat, organització i funcionament de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). Col·laboració entre els centre educatiu i els serveis d’assessorament extern. Anàlisi, valoració i presa de decisions del centre pel que fa a organitzatives d’atenció a la diversitat. Gestió de personal i atenció a la diversitat. Delimitació de funcions i responsabilitats entre diversos professionals.

 • Equips d’assessorament especialitzat +

  Quin és el meu paper en aquesta representació? Entitat i vertebració dels equips d’assessorament en la dinàmica interna dels centres i en el conjunt del sistema educatiu. Assessorament i autonomia institucional. La construcció d’identitat professional: el rol d’assessor. La pràctica de l’assessorament i el modelatge. Creixement i consolidació professional dels equips d’assessorament.

 • Normes d’Organització i Funcionament +

  Què son les NOFC? De quines parts o apartats consten? Procés d’elaboració: de la idea inicial al resultat final. Paper de les diverses instàncies en el procés d’elaboració i en la posada en pràctica. La posada en pràctica: previsió de dificultats.

 • Model de centre: entre la dependència i l’autonomia +

  Volem, realment, un centre autònom? Quines responsabilitats volem/estem disposats a assumir?. És possible l’autonomia escolar amb un Consell Escolar desposseït de funcions de govern?. Entre l’observació de la normativa, la resposta a les demandes socials, l’obtenció de resultats i la construcció de clima escolar.

 • Gestió de Personal +

  Atribucions de la direcció en la gestió de personal. Criteris d’elaboració de la proposta de plantilla docent. Criteris de centre en l’assignació de càrrecs de coordinació i tutoria, en l’assignació de docència, en l’elaboració d’horaris, en l’acompanyament a sortides i activitats extraescolar, etc.

 • Clima de centre +

  Importància del clima de centre en els diversos àmbits de l’activitat institucional. Les organitzacions, en darrera instància, són persones. Què és? i com es construeix el clima de centre?. Factors determinants i elements a considerar en la transformació del clima de centre.

 • Articulació i desenvolupament d’ equips docents +

  Funció Docent i Autonomia pedagògica. Funcions del Claustre de Professors i dels equips docents. Els equips docents: entitat, vertebració i funcionament: què són? per a què serveixen? quan es reuneixen? quins temes tracten?

 • Creixement professional docent +

  Funció docent i funció tutorial. La construcció de la competència docent. Comunitat professional de pràctics. Creixement professional en el lloc de treball. Col.laboració i coordinació amb altres professionals. Adquisició i desenvolupament de competències docents transversals.

 • Equips multiprofessionals: entitat i funcionament +

  L’educació, una feina compartida. De la metàfora de la tribu a l’eficàcia: no n’hi ha prou de reunir-se... Delimitació de funcions i responsabilitats: reconeixement i respecte. Reconeixement de les lògiques internes de cada servei/institució. Enfocament situacional: identificar reptes i possibilitats d’avenç vinculades al context i a la situació.

 • Participació de les famílies +

  Quin és el paper de les famílies en el funcionament del centre educatiu?. L’educació com a servei o com a realitat socialment construïda que comporta la col·laboració dels diversos actors. Accions de vertebració i consolidació de les famílies en el funcionament del centre educatiu. Col·laboració escola-família: una crònica d’èxits amb algunes disfuncions que cal conèixer per tal d’anticipar-les i preveure-les.

 • 1

Search